Terug naar overzicht

Lid Raad van Toezicht Welzijn IJmond

Lid Raad van Toezicht Welzijn IJmond

Vrijwilligerswerk, Beverwijk en Velsen

Organisatie
De organisaties Welzijn Velsen (WV) en Welzijn Beverwijk (WB) staan zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijken en in de straten. Dicht bij de inwoners staan om hen een perspectief te geven op een zinvolle deelname aan het maatschappelijk leven. WV/WB zijn er voor het welbevinden van de inwoners in de gemeenten Velsen en Beverwijk. Zij helpen mensen vooruit door hen grenzen te laten verleggen aan de hand van activiteiten en sociale verbanden in de wijken. Laat inwoners weer eigen kracht ervaren door hun talenten aan elkaar te verbinden. Daar zetten WV/WB zich voor in net als voor versterking van de sociale contacten, de saamhorigheid en het prettig wonen.

Uniek bij WV en WB is dat beide een kinderopvangorganisatie als dochteronderneming hebben, genaamd Zoople. Zoople biedt peuteropvang en buitenschoolse opvang in de gemeenten Velsen en Beverwijk. De combinatie kinderopvang en welzijnswerk biedt voordelen en versterken elkaar in de wijken.

Aparte stichtingen en bv’s maar één fiscale eenheid met één Raad van Bestuur, één Raad van Toezicht en één Centrale Ondernemingsraad. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur, bestaande uit één bestuurder.

Omvang en samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vrijwilligers. De RvT telt momenteel vier leden en binnenkort komt er een vacature. In de RvT zijn deskundigheden op de profielen juridische zaken, financieel-economische zaken, organisatieontwikkeling, communicatie, HRM en overheid/sociaal domein aanwezig.

Wat wij vragen

Algemene functie-eisen (voor ieder individueel lid): 

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichtingen en bv’s.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Politieke sensitiviteit.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de organisaties en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Specifieke functie-eisen:
Bij voorkeur één van de volgende aspecten:

 • Beschikken over deskundigheid met betrekking tot sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang.
 • In staat zijn aan te geven welke gegevens over sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang de RvT periodiek nodig heeft om resultaatgericht en op afstand toezicht te houden.
 • De gelegenheid hebben om desgewenst als klankbord te fungeren voor de bestuurder inzake sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en kinderopvang.

Honorering
De leden van de RvT verrichten hun werkzaamheden op basis van een vrijwilligersvergoeding. De RvT vergadert 6x per jaar in de avond.

Wat wij bieden

Meer informatie?
Wij vinden een evenwichtige opbouw van de RvT van belang. In de samenstelling van de Raad van  Toezicht is aandacht voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en leeftijd.

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met de heer Vincent Kellenaar, voorzitter RvT. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 29 00 47 16.

Solliciteren
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, kunt u vóór 01 maart 2024 per mail indienen bij de bestuurder, mevrouw Nora Azarkan: Azarkan@welzijnijmond.nl.