Dit doen

Welzijn Beverwijk is al dertig jaar een begrip in de gemeente Beverwijk.

Wij bieden met drie buurthuizen, acht peuteropvanglocaties, een BSO en twee jongerencentra een breed scala aan welzijnsactiviteiten en -diensten aan. Met een team van professionals en bijna 400 vrijwilligers zijn we actief in alle buurten van Beverwijk.

Welzijn Beverwijk werkt altijd nauw samen met zorginstellingen, onderwijs en andere relevante maatschappelijke organisaties in Beverwijk. Welzijn Beverwijk, altijd in de buurt!

Welzijn Beverwijk is er voor iedereen, jong en oud, met extra aandacht voor kans- zoekende groepen.

Visie

Wij willen hét vanzelfsprekende vertrekpunt zijn voor alle sociale vraagstukken in de gemeente. We staan dicht bij de inwoners en centraal in het veld. Met deze aanpak bouwen wij aan het versterken van onze positie en positieve rol in de samenleving, wijken en buurten. Samen met de inwoners maken wij het mogelijk dat initiatieven die het individu en de wijk versterken van de grond komen.

Ons motto is: iedereen kan meedoen. We scheppen de voorwaarden voor een gelijk speelveld voor iedereen en richten ons daarbij op de aandachtsgebieden participatie, jeugd en mensen in kwetsbare situaties.

Vanuit onze centrale positie verbinden wij partners uit verschillende hoeken van de samenleving en ontwikkelen wij diensten die de inwoners ondersteunen. Samen met de inwoners banen wij de weg naar een zo zelfstandig mogelijk en zinvol leven.

Missie

Wij zijn er voor het welbevinden van de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Wij bieden hun een perspectief op een zinvolle deelname aan het maatschappelijk leven. Wij zetten ons met name in voor die inwoners, bij wie dat perspectief (tijdelijk) ontbreekt en dreigen aan de kant te komen staan.

Wij helpen mensen vooruit door hen grenzen te laten verleggen aan de hand van activiteiten en sociale verbanden in de wijk. Wij laten mensen (weer) eigen kracht ervaren, bij voorkeur door talenten van inwoners aan elkaar te verbinden. Dit draagt bij aan de versterking van sociale contacten, saamhorigheid en prettig wonen.

Wijkgericht werken

Wij organiseren welzijnswerk op wijk- of buurtniveau. Dit noemen we wijkgericht werken. Daarbij kijken we naar hoe bewoners onderling én samen met organisaties actief in hun wijk zijn of kunnen worden. Onze werkwijze richt zich op het samen prettiger maken van de leefomgeving van bewoners in een wijk zodat inwoners meer binding voelen met elkaar en met de wijk.

Wijkgericht werken vraagt om maatwerk. Onze professionals en vrijwilligers zijn vaak in de wijken op straat te vinden om informatie op te halen en bewoners te spreken. Daardoor kunnen wij (hulp)vragen bij bewoners vroegtijdig signaleren om vervolgens vanuit onze kennis van de wijk daadkrachtig te kunnen ingrijpen.

Samen met bewoners, het Sociaal team Beverwijk, maatschappelijke organisaties en de Gemeente Beverwijk organiseren wij ons aanbod dicht bij de bewoners. Ons Huis van de Wijk ‘Wijk aan Duin’, Wijkcentrum Prinsenhof en Wijkpunt Oosterwijk vormen de uitvallocaties.

In de wijken Oosterwijk, Meerestein-Noord en Kuenenkwartier zijn vanuit Welzijn Beverwijk twee sociaal werkers actief met Community Building. Hoe zij dat doen, kunt u lezen op: Uitgelicht: Communitybuilding.

Participatie

Onze samenleving wordt alsmaar ingewikkelder. Een groot deel van ons leven speelt zich online af en steeds meer diensten worden alleen nog digitaal aangeboden. Tegelijkertijd zien mensen zichzelf steeds meer als individu in plaats van onderdeel van een groep.

Ook zijn groepen kwetsbare mensen steeds meer op zichzelf aangewezen en blijven zij langer in de wijk wonen dan vroeger het geval was. Terwijl deze groepen vroeger een indicatie kregen voor individuele begeleiding, zijn zij tegenwoordig aangewezen op dagbesteding. Diegenen die nog wel voor gespecialiseerde individuele hulp in aanmerking komen, hebben te maken met lange wachtlijsten.

Vooral voor kwetsbare groepen mensen dreigt verschraling op alle leefgebieden en eenzaamheid, verwaarlozing en sociale angsten liggen op de loer.

De focus van Welzijn Beverwijk ligt daarom op het aanbieden van laagdrempelige diensten en activiteiten. Dat doen we op een manier die past bij de vaardigheden van onze doelgroepen. Iedereen kan daar zonder voorwaarden gebruik van maken want iedereen doet er toe. Zo speelt Welzijn Beverwijk een belangrijke (preventieve) rol bij het organiseren van de inclusieve samenleving.

Jeugd & jongeren

Het jeugd- & jongerenwerk is een laagdrempelige dienst voor alle jeugd en jongeren van 4 t/m 23 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien in de samenleving. De sociaal werkers van Welzijn Beverwijk zijn de schakel tussen de leef- en systeemwereld, bemiddelen daarin en bieden hen perspectief en mogelijkheden.

Onze focus ligt op jeugd en jongeren in kwetsbare situaties. We leggen contact met hen, bouwen een betekenisvolle relatie op, signaleren problemen en behoeften en bieden hen perspectief. Hun leefwereld en eigen ontwikkeldoelen zijn hierbij uitgangspunten. We proberen binnen dit proces verbinding tot stand te brengen tussen hen en hun omgeving.

Ons doel is het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van jeugd en jongeren in de gehele samenleving. We richten ons op gedragsbeïnvloeding, het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Hierin passen wij een combinatie van groepsgerichte sociale culturele (sport)activiteiten, individuele begeleiding, informatie & advies en ambulante inzet toe.

Word onderdeel van ons team!

We zijn op zoek naar versterking voor verschillende functies. Kom jij ook een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze dynamische organisatie?

Bekijk vacatures Word vrijwilliger bij ons